تست شخصیت مایرز-بریگز (MBTI) از شناخته شده ترین تست های شخصیت شناسی است. با انجام این آزمون شما متوجه می شوید که درون گرا هستید یا برون گرا، در جمع آوری اطلاعات شهودی هستید یا حسی، شخصیتی احساسی دارید یا منطقی و در سبک هدایت با جهان خارج ادراکی برخورد می کنید یا قضاوتی.

لطفا عبارت مورد نظر خود را برای هر سوال انتخاب نمایید :

  سوال 1:

معمولاً احساسات و عواطف خود را در خویش نگه می دارم.

معمولاً احساسات و عواطف خودرا با دیگران و به راحتی درمیان می گذارم.

  سوال 2:

برای من امور قطعی، عینی و مشخص مهم هستند.

برای من ایده ها، استنباط ها و الهامات مهم هستند.

  سوال 3:

هنگام تصمیم گیری به آنچه که منطق و خرد بر آن حکم می کند، عمل می کنم.

هنگام تصمیم گیری به آنچه که احساسات و دلم گواه می دهد، عمل می کنم.

  سوال 4:

دوست دارم در شرایط انعطاف پذیر و متغیری زندگی کنم.

دوست دارم همه چیز منظم و برنامه ریزی شده باشد.

  سوال 5:

دوست دارم در زمینه های محدودی اطلاعات داشته باشم ولی در هر زمینه عمیق و کامل.

دوست دارم در زمینه های زیادی اطلاعات داشته باشم ولی در هر زمینه تا حد کم و سطحی.

  سوال 6:

بیشتر اوقات به واقعیات عینی (آنچه که وجود دارد ) توجه می کنم.

بیشتر اوقات حقایق ( آنچه که باید وجود داشته باشد ) را در ذهن و تخیل خود مجسم می کنم.

  سوال 7:

از نظر من یک قاضی و داور عادل برای جامعه مفیدتر است.

از نظر من یک معلم و مربی مهربان برای جامعه مفیدتر است.

  سوال 8:

ترجیحاً ملاقاتها و دیدارهای خود را بدون برنامه قبلی و آزادانه انجام می دهم.

ترجیحاً دیدار با افراد و وعده ملاقات خود را از پیش تعیین می کنم.

  سوال 9:

کم حرف و محتاط هستم و علاقه ای به جلب توجه دیگران به خود ندارم.

توجه دیگران را به خود جلب می کنم.

  سوال 10:

اگر معلم بودم ترجیح می دادم دروسی را تدریس کنم که واقعیات و امور قطعی وعینی را شامل شوند.

اگر معلم بودم، ترجیحاً دروسی را تدریس می کردم که حقایق و نظریه ها و تئوری ها را شامل شوند (مانند فلسفه).

  سوال 11:

قاطع، محکم و استوار هستم.

انعطاف پذیر ، ملایم و لطیف هستم.

  سوال 12:

غالباً انجام کارهای پیش پا افتاده و جزئی را فراموش می کنم.

به منظور جلوگیری از فراموش شدن انجام کارها، آن ها را یادداشت می کنم.

  سوال 13:

در مهمانی ها، جلسات وگردهمایی ها منتظر می مانم تا دیگران به سوی من بیایند.

در مهمانی ها، جلسات وگردهمایی ها من سر صحبت را با دیگران باز می کنم.

  سوال 14:

به جزئیات امور توجه زیادی دارم.

بیشتر کلیت هر موضوعی برایم مهم است و به جزئیات آن توجه زیادی نمی کنم.

  سوال 15:

به آینده اهمیت زیادی داده و برای آن برنامه ریزی می کنم.

خیلی به آینده فکر نمی کنم.

  سوال 16:

معمولاً کارها را شروع می کنم و حین اجرا به رفع اشکالات اجرایی وتدارک مورد نیاز می پردازم.

قبل از اجرای طرح ها وکارها برنامه ریزی انجام می دهم.

  سوال 17:

مایل هستم دوستان کم همراه با ارتباط زیاد و صمیمانه داشته باشم.

مایل هستم دوستان زیاد همراه با ارتباط محدود داشته باشم.

  سوال 18:

به استفاده از امکانات و توانایی های موجود تاکید دارم.

نوآوری و خلاقیت داشتن در کارها برایم اولویت دارد.

  سوال 19:

بیشتر پیرو منطق و دلیل هستم.

بیشتر پیرو احساس و عاطفه هستم.

  سوال 20:

در انجام کارهایی که از قبل پیش بینی نشده و یا فعالیت هایی که به سرعت و عکس العمل فوری نیاز دارد، موفق هستم.

در انجام کارهایی که بر اساس طرح و برنامه قبلی می باشد موفق هستم.

  سوال 21:

به طور معمول دوستان کمی داشته ولی روابط صمیمانه ای با آنها دارم.

به طور معمول با افراد زیادی دوستی و آشنایی دارم.

  سوال 22:

عمدتا از زندگی در زمان حال لذت زیادی برده و خیلی به آینده فکر نمی کنم.

به آینده توجه زیادی داشته و آن را پیش بینی می کنم.

  سوال 23:

معمولا مغز من بر قلب من حاکم است.

معمولا قلب من بر مغز من حاکم است.

  سوال 24:

معمولاً در کارهای روزانه مایلم بر حسب ضرورتها و فوریت هایی که پیش می آید عمل کنم.

معمولاً در کارهای روزانه مایلم که طبق برنامه عمل کنم.

  سوال 25:

از احساسات و عواطف درونی خود کمتر با دیگران صحبت می کنم.

افکار و عواطف خود را آزاد و راحت بیان می کنم.

  سوال 26:

کلمات مشخص و دقیق را ترجیح داده و بکار می برم.

کلمات تمثیلی و کنایه ای را ترجیح داده و بکار می برم.

  سوال 27:

در تصمیم گیری ها رعایت عدالت و انصاف از همه چیز برایم مهم تر است.

در تصمیم گیری ها رعایت حال و شرایط دیگران از همه چیز برایم مهم تر است.

  سوال 28:

معمولاً کارها را شروع می کنم و در حین اجرا به رفع مشکلات پیش آمده می پردازم.

معمولاً قبل از شروع کارها مقدمات کار را آماده و مشکلات را پیش بینی می کنم.

  سوال 29:

کارهای فردی را ترجیح می دهم.

کارهای گروهی را ترجیح می دهم.

  سوال 30:

واقعیات ( آنچه که هست ) و پدیده ها برایم جالب اند.

حقایق ( آنچه که باید باشد) و ایده ها برایم جالب اند.

  سوال 31:

برای عدل و انصاف ارزش زیادی قائلم.

برای بذل و بخشش ارزش زیادی قائلم.

  سوال 32:

تهیه فهرست از کار هایی که باید در روز تعطیل انجام داد را کاری بیهوده و عبث می دانم.

تهیه فهرست از کارهایی که باید در روز تعطیل انجام داد را کاری جدی و سودمند می دانم.

  سوال 33:

معمولاً در مهمانی ها و مجالس با شخص یا اشخاصی که از قبل می شناسم گفتگو می کنم.

معمولاً در مهمانی ها و مجالس به دنبال اشخاص جدیدی هستم تا با آنها گفتگو کرده و آشنا شوم.

  سوال 34:

دوستان من اکثراً واقع گرا و واقع بین هستند.

دوستان من اکثراً کسانی هستند که قوه تخیل قوی دارند.

  سوال 35:

به نظر من فردی که با دلایل و استدلال با موضوعات برخورد می کند، بهتر است.

به نظر من فردی که با عاطفه و احساس واقعی و دلسوزی با موضوعات برخورد می کند، بهتر است.

  سوال 36:

غالباً خود را ملزم به انجام کارها در سر وقت معین و مشخص ندانسته و خود را در محدوده زمان مقید نمی کنم.

غالباً برنامه خود را به طور مشخص و دقیق تعیین کرده و بر انجام آنها در سر وقت مقرر اصرار می ورزم.

  سوال 37:

آرام و متفکر هستم.

با نشاط و فعال هستم.

  سوال 38:

دوست دارم فردی واقع گرا و دقیق باشم.

دوست دارم فردی مبتکر و خلاق باشم.

  سوال 39:

به تجزیه وتحلیل موضوعات علاقه دارم.

به فیلم ها و بحث های عاطفی که به مسائل انسانی می پردازند، علاقه دارم.

  سوال 40:

معمولاً زندگی خود را با توجه به اوضاع واحوالی که پیش می آید ، تنظیم و اداره می کنم.

معمولاً کارهایی را که مایل به انجام آن هستم یادداشت کرده یا حداقل به طور مرتب به خاطر می سپارم.

  سوال 41:

کم حرف هستم.

خوش صحبت هستم.

  سوال 42:

هر ایده جدیدی را اگر قابل اجرا باشد می پذیرم.

برای هر ایده جدیدی به دلیل نو بودن آن (بدون توجه به اجرایی بودن یا نبودن آن) ارزش زیادی قائل هستم.

  سوال 43:

دوست دارم فردی متفکر باشم که عاقلانه رفتار می کند.

دوست دارم فردی عاطفی باشم که با احساسات انسانی رفتار می کند.

  سوال 44:

بعضی افراد مرا آدمی بی نظم و دارای زندگی شلوغ می دانند.

بعضی افراد مرا آدمی خشک و غیر قابل انعطاف می دانند.

  سوال 45:

پس از مکث و تأمل کافی، نسبت به بحث یا سؤالات مطرح شده اظهار نظر می کنم.

در هر لحظه که فرصت شد سؤالات را مطرح یا نظر خود را اعلام می کنم.

  سوال 46:

ثبات و استحکام را دوست دارم.

تغییر و انعطاف را دوست دارم.

  سوال 47:

بیشتر از نتیجه گیری های منطقی و استدلال استفاده می کنم.

بیشتر بر اساس عواطف و عقاید شخصی نسبت به زندگی یا افراد عمل می کنم.

  سوال 48:

هر وقت که مناسب بود و فرصت دست داد نسبت به انجام کارها آزادانه و بدون فشار اقدام می کنم.

این مهم است که از قبل بدانم چه کاری یا چه چیزی از من انتظار دارند تا به انجام آنها بپردازم.

  سوال 49:

ترجیح می دهم در جمع افراد توسط فرد دیگری معرفی شوم.

معمولاً در جمع، دیگران را به یکدیگر معرفی می کنم.

  سوال 50:

تلاش می کنم با رعایت ترتیب، مراحل پیش بینی شده کارها را انجام دهم.

هنگام انجام دادن کارها از قسمت های بی اهمیت آن صرف نظر می کنم.

  سوال 51:

نسبت به هر گروه یا افراد سازمانی که با آنها کار می کنم ، براساس تجزیه وتحلیل دقیق اوضاع و اطلاعات موجود اظهار نظر می کنم.

نسبت به هر گروه یا افراد سازمانی که با آنها کار می کنم ، براساس درک نیازهایشان، عواطف انسانی و خود را به جای آنها گذاشتن اظهار نظر می کنم.

  سوال 52:

معمولاً بدون فوت وقت یک کار یا پروژه را شروع و به هر قسمتی از آن که ممکن باشد زودتر می پردازم.

معمولاً در انجام کارها آنها را به اجزای مشخص تقسیم کرده وسپس به ترتیب به انجام بخش های مشخص شده می پردازم.

  سوال 53:

به کارهای فردی ( یا حداکثر با یکی دو نفر دیگر ) علاقمندم.

به کارهای گروهی علاقمندم.

  سوال 54:

یکی از اشکالات اساسی زندگی من، یکنواختی وچسبیدن به برنامه و کار مشخص بوده است.

یکی از اشکالات اساسی زندگی من از شاخه ای به شاخه ای پریدن و داشتن برنامه های متعدد بوده است.

  سوال 55:

قاطع بودن برای من الویت است.

ملایم و احساسی بودن برای من الویت است.

  سوال 56:

علاقمندم جلسات و گردهمایی ها هنگامی شروع شود که همگی افراد حضور و آمادگی لازم را داشته و احساس راحتی کنند.

علاقه‌مندم جلسات رأس ساعت مقرر شروع شود و روی وقت‌شناسی تأکید دارم.

  سوال 57:

از نظر دیگران ممکن است تا حدی گوشه گیر به نظر برسم.

از نظر دیگران ممکن است فردی خوش صحبت به نظر برسم.

  سوال 58:

کارها را با نظم و ترتیب و مرحله به مرحله انجام می دهم.

قسمت های مهم و جالب کار را زودتر انجام می دهم.

  سوال 59:

رعایت اصول و قوانین برایم بسیار مهم است.

مهربانی و گذشت در زندگی برایم بسیار مهم است.

  سوال 60:

مقید بودن به برنامه ای که از قبل مشخص شده باشد برای من جالب نیست.

از انجام دادن کارهایی که از قبل مشخص شده باشد احساس رضایت دارم.