مشاوره منابع انسانی

مشاوره منابع انسانی

مشاوره منابع انسانی – مشاوره نیروی انسانی :

بنگاه های اقتصادی زیربنای ایجاد یک جامعه ایده آل را تشکیل می دهند و بهبود و توسعه آنها در به وجود آمدن چنین جامعه ای اثر مستقیم دارد. گسترش و بهبود وضعیت بنگاه های اقتصادی ضامن ایجاد رفاه و آسایش جامعه است که بیانگر نقش غیر قابل انکار آنها در ایجاد جامعه ی ایده آل می باشد. یکی از چالش های اساسی مدیران نیروی انسانی است که برای برطرف کردن مشکلات این بخش لازم است برنامه ریزی و سازماندهی اصولی صورت گیرد. تیم مشاوره مدیریت پایانیک با بهره گیری از تجارب ارزنده خود خدمات شایانی در این حوزه به مدیران ارائه می کند.

کلیدی ترین ابزار مدیران

منابع انساني از اصلی ترین عوامل توليد و مهمترين داشته و سرمايه یک سازمان به شمار می آید که اساسی ترین نقش را در اعتلا و دستیابی به اهداف سازمان ها ایفا می کند. نیروی انسانی بعنوان مهمترین منبع هر سازمان یکی از چالش برانگیزترین مباحث در مدیریت و رهبری سازمان ها می باشد و مدیران در این بخش با مشکلات عدیده و گوناگونی روبرو هستند که در صورت عدم توجه ویژه به این بخش باعث اتلاف وقت و تحمیل هزینه های زیاد و جبران ناپذیر به سازمان خود می گردند.

با توجه به نقش مستقیم نیروی انسانی در رسیدن به اهداف برنامه راهبردی، ساماندهی و سازماندهی نیروی انسانی جزء مهمترین و برجسته ترین بخش خدمات مشاوره مدیریت به حساب می آید. تیم مشاوره مدیریت پایانیک با برنامه ریزی های مناسب، زمینه استفاده اصولی از منابع انسانی که در اختیار مدیران سازمان ها می باشد را فراهم تا از این طریق سازمان تحت نظارت آنها از خروجی مطلوب برخوردار گردد. کارآمد سازی نیروی انسانی از مهمترین برنامه های مشاوره مدیریت در این بخش است که ضمن ایجاد مزیت رقابتی به پیشبرد کسب و کار و موفقیت سازمان ها کمک شایانی می کند.

بطور کلی پرسش ها و موارد مشاوره مدیریت در بخش نیروی انسانی به شرح زیر می باشند

 • آیا روش استخدام هوشمند و مناسب شامل: فرآیند استخدام، نیازسنجی، منابع نیرویابی وجود دارد؟

 • آیا شاخص های انتخاب نیرو در سازمان تعیین شده؟

 • پایه و اساس تعیین شاخص ها جیست و نیرو ها براساس چه معیاری انتخاب می شوند؟

 • آیا چشم انداز شرکت برای کارکنان ترسیم شده است؟

 • آیا برنامه های آموزشی (انگیزشی و نگرشی) در سازمان اجرا می شود؟

 • نتایج آموزش ها چگونه مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرند؟

 • آیا میزان ریزش نیروهای سازمان و هزینه های ناشی از آن اندازه گیری شده؟

 • فرآیند جلوگیری از ریزش نیرو چگونه تعریف و راهکار مناسب برای نگهداشت نیروها چیست؟

 • آیا برای منابع انسانی تارگت گذاری در راستای اهداف سازمان شده؟

مشکلات سازمان ها در بخش منابع انسانی

شناسایی مشکلات این بخش کمک بسزایی به برطرف کردن نقصان ها و ضعف ها و ایجاد محیطی پویا می کند که حاصل آن بهبود کسب و کار و دستیابی به اهداف سازمانی خواهد بود. این مهم جزء وظایف اصلی مشاوره مدیریت منابع انسانی می باشد که با شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای لازم برای رفع آنها سازمان را به سمت پویایی سوق می دهد. برخی از مشکلات بشرح عبارتند از:

 • نداشتن فرایند استخدام

 • تامین نیروی انسانی بدون نیاز سنجی اصولی

 • عدم تعیین شاخص های تامین و گزینش نیروی انسانی

 • ضعف برنامه ریزی در این بخش

 • نبود شاخص های ارزیابی عملکرد

 • ضعف در نگهداشت نیروها و ریزش بیش از حد

 • عدم اندازه گیری میزان ریزش نیروها و هزینه هایی که به سازمان تحمیل می شود

 • استفاده نادرست از تخصص ها و توانایی های نیروی انسانی

 • ضعف آموزشی

 • ناتوانی در وفاداری سازی نیروها

 • ناتوانی در ایجاد فرهنگ سازمانی

 • مشکلات محیطی و مرتبط با ارگونومی

 • ارتباط غیر علمی بین مدیران و کارکنان